0643099407 info@enjoy360.nl

Algemene Voorwaarden van Enjoy360

Het betreft de Algemene voorwaarden Enjoy360 van toepassing op enerzijds de website www.enjoy360.nl, anderzijds de mondeling en schriftelijke overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Enjoy360.

 

 1. Definitie

In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals deze benoemd zijn in Art. 10 lid 1 sub 9 Aw. Andere werken in de zin van de Aw kunnen op één lijn worden gesteld. De fotograaf is hierbij gebruiker zoals vernoemt in Art. 6:231 BW. De wederpartij zoals vernoemt in Art. 6:231 BW. Gebruik zoals vernoemt in Art. 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing
  • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen een Gebruiker en de Wederpartij, incl. de offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, ook nadat de overeenkomst beëindigd is, tenzij partijen hier uitdrukkelijk/schriftelijk van afgeweken zijn.
  • De Algemene voorwaarden zijn vernietigbaar indien de manier waarop de voorwaarden tot stand gekomen zijn overmatig bezwarend (volgens Art. 6:237 WB) is voor de wederpartij. Ook wanneer de gebruiker de wederpartij geen redelijke mogelijkheid (volgens Art. 6:234 WB) geboden heeft om de Algemene voorwaarden door te nemen, zijn deze vernietigbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de gebruiker uit is gegaan van de door opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.
  • De gebruiker is alleen voor directe schade aansprakelijk.
  • Indien de gebruiker aansprakelijk is gesteld voor schade, dan is deze maximaal beperkt tot het declaratiebedrag; tot het gedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

 

 

 1. Vergoeding

Noodzakelijke kosten en wanneer er meerwerk verricht wordt, dienen vergoed te worden door de Wederpartij.

 

 1. Factuur en betaling
  • De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
  • Indien de wederpartij de uitstaande factuur nog niet voldaan heeft, is geen enkel gebruik van de Tour toegestaan.

 

 

 1. Intellectueel eigendom

De wederpartij bezit over de publicatierechten van de Virtuele Tour na betaling.

           

 1. Opdracht

De gebruiker mag wanneer iets niet duidelijk is vastgelegd in de overeenkomt, deze naar eigen creatieve inzicht in te vullen.

 

 1. Auteursrecht

Op de Fotografische werken ligt het auteursrecht bij de gebruiker.

 

9. Rechts- en forumkeuze

 • Gevallen waarin de Algemene voorwaarden van Enjoy360 van toepassing zijn, zullen worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • Elk ongenoegen wat betrekking heeft op de Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekking tussen de Gebruiker en de Wederpartij, wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 

 1. Reis

Alle reiskosten worden beschouwd als additionele kosten en zullen niet in de offerte  worden meegenomen. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 

 1. Levertijd

De levertijd die staat voor het afleveren van de Virtuele Tour is uiterlijk 4 weken na levering van de laatste content.

 

 1. Ontbinding
  • De gebruiker is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of het ontbinden van de overeenkomst, indien:
  • De wederpartij de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt.
  • Wanneer de gebruiker kiest voor opschorting of ontbinding, is zij gehouden tot vergoeding van de schade evenals de kosten die hierdoor zijn ontstaan.
  • Indien de gebruiker overgaat tot het ontbinden van de afgesloten overeenkomst, zijn vorderingen van de wederpartij direct opeisbaar.

 

 

 

Call Now Button